ÁSZF

florekzsolt.com – Általános Szerződési Feltételek

I.  Felek

1.  Szolgáltató

Cégnév:                          Flórek Zsolt e.v.
Székhely:                         8749 Zalakaros, Csermely u. 3.
Képviselő neve:            Flórek Zsolt
Adószám:                        66189806-2-40
E-mail cím:                  zsolt@florekzsolt.com
Számlavezető bank:    Sberbank Magyarország Zrt.
Bankszámlaszám:         14100134-21566049-01000002

1.  Megrendelő

A Szolgáltató által üzemeltetett szervereken futó kurzus példány és a hozzá tartozó  tárhely (melyek az előfizetési csomagban részletezett kurzusokat és felhasználható fájlokat) azaz a Szolgáltatás előfizetője, Flórek Zsolt e.v. szerződött ügyfele.

2. Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást és a Megrendelő által előfizetett kurzus példányába regisztrál (a továbbiakban: a Felhasználó).

II.  Az ÁSZF Célja, hatálya és közzététele

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Flórek Zsolt e.v. (Szolgáltató) és a szolgáltatást előfizető fél (Megrendelő) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jogviszonyra a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szolgáltatási szerződés (Szerződés) és a jelen ÁSZF együttesen érvényesek és irányadók.
 2. A Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
 3. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
 4. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld a Megrendelőnek, legalább 14 nappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Megrendelő nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.
 5. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.
 6. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán http://florekzsolt.com
 7. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját honlapján, a http://florekzsolt.com/aszf címen.
 8. A Megrendelő a Felhasználói felé köteles elérhetővé tenni a jelen ÁSZF-et és köteles felhívni a Felhasználók figyelmét, hogy a regisztrációval jelen ÁSZF tartalmát elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik.
 9. Jelen ÁSZF 2016. január 1. napjától határozatlan ideig szól.

III.  A Szerződés kezdete, futamideje és felmondása

 1. A Megrendelő a Szolgáltatóval köt Szolgáltatási szerződést a Szolgáltatás havidíjas használatára. A szerződéskötéssel a Szolgáltatás használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.
 2. A Szerződés határozatlan időre szól.
 3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra irányuló megrendelést nem befogadni.
 4. A Megrendelő a szerződést szabályszerűen írásban felmondhatja. A felmondási idő 30 nap.
 5. A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Megrendelő nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Megrendelő a Szolgáltatást nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Megrendelő hozzáférését a Szolgáltatáshoz. Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. Felmondás esetében a Szolgáltató a Megrendelő Szolgáltatását megszünteti, és a Szolgáltatás adatait véglegesen törli. A Megrendelő a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a Szolgáltatás havidíjának teljesítésére.
 6. Amennyiben a Megrendelő a határozatlan idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés megszűnéséig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
 7. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést súlyosan megszegi.
 8. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
 9. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megrendelő 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy a Megrendelő ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve megszegi a jelen szerződésben foglaltakat.
 10. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége.

IV.  Kurzus példány

 1. A Szolgáltatás tárgyát képező online kurzus, mely a csomagajánlat alapján meghatározott funkciókat tartalmazza, valamint a szolgáltatási csomag által meghatározott méretű tárhely mely a Szolgáltató szerverén kerül elhelyezésre. Ezek együttesen képzik a kurzus példányt.
 2. Egy Szerződés egy konkrét kurzus példány használatára jogosítja fel a Megrendelőt. 

V.  A Szolgáltatás

 1. A Szolgáltatás tárgya a Flórek Zsolt e.v. által készített és a Megrendelő által megjelölt csomagajánlat által szabályozott tulajdonságú, online kurzus egyszeri díjas rendelkezésre bocsátása a Megrendelő részére.
 2. A Szolgáltatás célja, hogy a Megrendelő online oktatási anyagokat (videók, fájlok, szövegek, tudáspróbák, stb.) érjen el.
 3. A Megrendelő használati joga a Szerződés időszaka alatt megjelent kurzusra keletkezik.
 4. A Szolgáltató a termékhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Megrendelőnek és a Felhasználóknak, a jelen ÁSZF-ben részletezett mértékben.
 5. A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat a Megrendelő részére e-mailben elküldi.

VI.  A szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,0%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások  a  vis  major  és  a    fél  által  biztosított  szolgáltatások (mint például a szerver infrastruktúra üzemeltetése, számlázási szolgáltatás, bankkártyás fizetési szolgáltatás, stb.).
 2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a Szerződés létrejöttétől számított legkésőbb 8 munkanapon belül biztosítani.
 3. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és az X.2 pont.
 4. A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel.
 5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 6. A Szolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért.
 7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan országokból való állandó elérhetőségért, ahonnan általában az átlagosnál több hacker támadás, DOS támadás érkezik. (pl.: Kína), mert sokszor kell több tartományt tiltani. Szintén nem vállal felelősséget a Szolgáltató azon esetben ha egy harmadik szolgáltató hálózati beállításai meggátolják a csatlakozást.
 8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást, működési módosítást hajtson végre az online kurzusok szerkezetében, elrendezésében, felületében, valamint működésében, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 9. A Szolgáltató jogosult a kurzusok példányból értékesítési és statisztikai adatokat lekérdezni. A Szolgáltató az értékesítési adatokat a jutalékszámításhoz, díjszámításhoz, üzemeltetési és statisztikai célokra, és a Szolgáltatás továbbfejlesztésére használja fel.
 10. A Szolgáltató a Megrendelő értékesítési adatait üzleti titokként kezeli és csak az összes Megrendelő összegzett értékesítési volumenét (összesített értékesítés darabszám, összesített felhasználószám és összesített értékesítési ár) használja fel promóciós céllal.

VII.  A megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a Szerződés időtartama alatt.
 2. A Megrendelő jogosult feltölteni a maga által készített oktatási anyagokat a Szolgáltatásba, melyek a Megrendelő saját tulajdonai maradnak. A Megrendelő a Szolgáltatás online felületét nem használhatja más célból csak és kizárólag, hogy oktatási anyagait Felhasználókhoz eljuttassa.
 3. A Megrendelő szavatol az általa feltöltött bármilyen anyag tartalmáért, különösen az információk valódiságáért, azok valósághűségéért, illetve szóhasználatáért, és kijelenti, hogy csak és kizárólag olyan anyagok kerülnek felhasználásra, mely harmadik személyek jogait nem sértik. A tartalomból eredő bárminemű felelősség a Megrendelő terheli. A Megrendelő szavatol azért, hogy az általa bármilyen formában feltöltött oktatási anyag tekintetében rendelkezik a szükséges felhasználási jogokkal.
 4. A Megrendelő jogosult meghatározni az általa a feltöltött oktatási anyagok árát, azonban ingyenes oktatási anyagokat csak az arra lehetőséget adó szolgáltatási csomagokban lehet használni.
 5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa feltöltött oktatási anyaghoz bármely Felhasználó ellenérték fejében hozzáférési jogosultságot szerez, úgy ahhoz az adott Felhasználó akkor is hozzáférhet, amennyiben a Megrendelő az adott anyagot később törli.
 6. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa feltöltött anyagok valamely rövid részletét üzleti és promóciós célra minden korlátozástól mentesen felhasználja, melynek keretén belül megjelenítheti közterületi reklámhordozó felületen, írott vagy elektronikus média-hirdetésekben, reklámfilmekben, prospektusokban, reklámanyagokon, egyéb reklámhordozókon és más arculati megjelenési eszközökön. A Megrendelő által más szerzők szerzői jogának megsértéséért e vonatkozásban a Megrendelő felelős.
 7. A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
 8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számlázást és a bankkártyás fizetést nem a Szolgáltató végzi, ezek külső szolgáltatásnak minősülnek, így a Szolgáltató csak a technikai kapcsolatot biztosítja ezekhez a külső szolgáltatásokhoz.
 9. A Megrendelő elismeri, hogy az internet több résztvevő hálózatából áll össze, amelyek külön tulajdonban vannak és nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt, ezért a Szolgáltató nem felelős az olyan felmerülő károkért, amelyek a szolgáltatásnak a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok vagy más internet szolgáltatók tevékenysége miatt következik be (pl. üzemzavar, megszűnés okozta átmeneti vagy tartós el nem érhetősége, más internetszolgáltatók által továbbított ügyfél adatok átviteli hibája, számítógépes vírusok, férgek, számítógépes szabotázsok és támadások).
 10. A Megrendelő kártalanítja a Szolgáltatót és alvállalkozóit bármely harmadik személy általi követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt, amelyek:
  1. a jelen ÁSZF-ből és az Szolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségek Megrendelő általi megszegéséből;
  2. a Megrendelő bármely ügyfelének vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen (ideértve különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás használata során továbbított tartalomra vonatkozó, vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből eredő) követelésekből ered,
  3. a szerzői jog, vagy bármely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből, becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető, megfélemlítő vagy zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből ered.
 11. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel.
 12. A Megrendelőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltató, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Megrendelő köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.
 13. A Megrendelő felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról információkat kizárólag a Megrendelő által a Szolgáltatási szerződésben megadott e-mail címére küld értesítéseket. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni a kapcsolattartásra kijelölt email címre. A bejelentés elmaradásából származott  esetleges károkért  a Megrendelőt terheli a felelősség.
 14. A Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben az általa a Szolgáltatásba feltöltött tartalom harmadik fél érdekeit sérti és/vagy büntetőeljárás van folyamatban az általa a Szolgáltatásba feltöltött adatok miatt, és erről a Szolgáltató értesítést kap, Szolgáltató előzetes értesítés nélkül a Szolgáltatást szüneteltetheti az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően.
 15. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy az adatokat (szövegek, képek, videók, fájlok, ügyfél- és értékesítési adatok, stb.), melyeket a szoftverben kezel rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten menti, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.
 16. Szolgáltató szerver oldali adatmentést a szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként biztosítani kívánja a napi, heti, havi adatmentést, de ennek elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 17. A Megrendelő teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött    adatokért    és    azokat    saját    felelősségére    tárolja   a Szolgáltatás tárhelyén.
 18. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megosztott erőforrásokon fut, vagyis a Szolgáltatást kiszolgáló szerverek erőforrásain több Megrendelő osztozik egyidőben. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a csomagajánlatok nem nagy forgalmú oldalak kiszolgálására lettek méretezve. 
 19. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást külső szolgáltató szerverein üzemelteti. A külső szolgáltató rendszerében törtétnő hibákért, hiányosságokért, üzemzavarért, karbantartásokért, kiesésért a Szolgáltatót nem terheli felelősség és kártérítési kötelezettség.
 20. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem értékesítheti tovább a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatást és kizárólag a saját Felhasználóitól kérhet díjat a példány használatáért az ott tárolt tartalomhoz való hozzáférésért.
 21. A szoftverrel és Szolgáltatás minden szoftver komponensével kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Megrendelő és a Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.
 22. Megrendelő köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.
 23. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.
 24. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével vagy szüneteltetésével a Felhasználók a már megvásárolt hozzáféréseket, tananyagokat, videókat, fájlokat, tudáspróbákat, stb. többé (szüneteltetés estén a szüneteltetés ideje alatt) nem érik el, és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik sem a Megrendelő sem a Felhasználók felé.

VIII.  A felhasználókra vonatkozó rendelkezések

 1. A Felhasználóra a Megrendelővel kötött szerződésen túl a jelen ÁSZF is vonatkozik. A Felhasználó a kurzus példány használatával, a kurzus példányba való regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF rá vonatkozó rendelkezéseit.
 2. A Felhasználó a Megrendelővel a kurzus példányba való regisztrációval, a regisztrációkor elfogadott felhasználási feltételekkel, ÁSZF-fel és az ott történt vásárlásokkal szerződik, ezáltal férhet hozzá a Szolgáltatásba feltöltött tartalomhoz.
 3. A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést kaphat a Megrendelő által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket az adott kurzus példány felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Megrendelő másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Megrendelő köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.
 4. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).
 5. Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználói fiókjáért.
 6. Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Megrendelő felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Szolgáltató.
 7. A Felhasználói fiókok kezelése nem a Szolgáltató, hanem a Megrendelő feladata, így a felhasználói fiókkal kapcsolatos kérdésekben, valamint a kurzus példányba feltöltött anyagok elérhetőségével és egyéb kérdéssel, panasszal a Megrendelőt kell felkeresnie.
 8. Amennyiben a Felhasználói fiókot több személy használja, a Megrendelő jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére.
 9. A Felhasználó, amennyiben a Megrendelő oktatási anyaga feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Szolgáltatás online felületén bankkártyás fizetéssel vagy hagyományos banki átutalással teljesítheti, amennyiben erre a Megrendelő lehetőséget biztosít. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértékét minden kétséget kizárólag megfizette. A befizetésről a Megrendelő köteles számlát kiállítani.
 10. A Felhasználó által megvásárolt hozzáférés biztosításáért a Megrendelő felelős, a Szolgáltatónak ebben a tekintetben semmiféle felelőssége és kötelezettsége nincsen.
 11. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód
 12. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik sem a Megrendelő sem a Felhasználó felé.
 13. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.
 14. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés megszűnésével a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés is automatikusan megszűnik.

 

IX.  Felelősség

 1. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.
 3. A Szolgáltató a Megrendelő vagy a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.
 4. A Megrendelő és a Szolgáltató megállapodnak, hogy jelen szerződés megszegéséért mindkét fél kártérítési felelősségének a mértéke a jelen szerződésben foglalt szolgáltatások díjának értékéig terjed. Egyik fél sem kötelezhető ezen felüli kár megfizetésére.
 5. A Szolgáltató semmilyen nemű kártérítési és egyéb felelősséggel nem tartozik a Felhasználó felé.

X.  Díjfizetés

 1. A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke, a mindenkor érvényes árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját (az árlista nettó árakat tartalmaz).
 2. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, további megrendelések teljesítésének megtagadására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Megrendelő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
 3. A Szolgáltatás fix havi díjból és csomagtól függően tranzakciónkénti jutalékból áll, melynek mértékét az aktuális árlista és csomag ajánlatok tartalmazzák.
 4. A Szolgáltató jutalékra csak akkor tarthat igényt, ha az oktatási anyagot vagy hozzáférést megvásárló regisztrált Felhasználó az oktatási anyag árát a Megrendelőnek megfizette. A fizetés tényét és a vásárlás adatait a kurzus példányból a Szolgáltató jogosult lekérdezni.
 5. A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatást küldeni az ügyfeleknek, legalább 30 nappal a változást megelőzően. Amennyiben a Megrendelő nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak.
 6. A Szolgáltató a szolgáltatás díját írásos tájékoztatás nélkül csökkentheti.
 7. Előre kifizetett Szolgáltatás díja nem módosítható.

XI.  Számlázás

 1. A Szolgáltató jogosult a mindenkor érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, jutalékok melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja    ki,    melyet    a    Megrendelő a    Szerződés    megkötésekor    köteles    teljesíteni.
 2. A fizetés az e-mailen kiküldött proforma számla alapján történik. Amennyiben a Megrendelő kiegyenlítette a havidíjat, Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát megküldi.
 3. Amennyiben a Szolgáltató számláját nem állítja ki a fenti időpontig, az semmilyen formában nem minősül a díjakról való lemondásnak.

XII.  Hibajelentés, hibajavítás

 1. A hiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg.
 2. A Megrendelő technikai hibabejelentést az jelenthet be, amely mindkét fél számára bármikor nyomon követhető.
 3. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.
 4. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség.
 5. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Szolgáltató nem kötelezhető annak kijavítására, a szoftver módosítására.
 6. Szolgáltató bár minden tőle telhetőt megtesz a hiba orvoslására, azonban amennyiben az nem a szolgáltatott keretrendszeren belüli rendes működéshez köthető, nem vállal felelősséget a hiba kijavításáért.
 7. Nem tekinthető hibának a Szolgáltatás azon logikai működése, amely eltér a Megrendelő által vélelmezett helyes működéstől.
 8. A Szolgáltató a Szolgáltatásban esetlegesen felmerülő hibákat a saját tesztelési folyamatai és a Megrendelők bejelentései alapján folyamatosan javítja.
 9. A hiba Megrendelő általi bejelentésétől számítva a Szolgáltató vállalja, hogy a bejelentett hibát 45 munkanapon belül kijavítja.

XIII.  Rendszeres karbantartás

 1. A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.
 2. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.
 3. Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.
 4. A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.
 5. A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi címen.
 6. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

XIV.  Adatvédelem

 1. A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a Szolgáltatás használatával kapcsolatban a Megrendelőt érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

XV.  Adatkezelés

 1. A Szolgáltatásba feltöltött adatok kezelését a Megrendelő végzi.
 2. A Megrendelő kötelessége a kurzus példány Felhasználói felé Adatkezelési Szabályzatot készíteni és közzétenni.
 3. A Megrendelő a Szolgáltatásban tárolt adatokért felelős és felelős az adtok kezelését törvényes módon ellátni.
 4. A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Megrendelő és Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
 5. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
 6. Megrendelő adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Megrendelő és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

XVI.  Vis maior

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

XVII.  Záró rendelkezések

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 2. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.
 3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

XVIII.  Kapcsolattartás

 1. A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: zsolt@florekzsolt.com
 2. A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Bullshit helyett...

INGYENES E-BOOK!

Töltsd ki neved, és email címed, hogy azonnal megkapd a 8 Dolog, Ami Megöli Az Üzleted e-bookot!

Gratulálok! Sikeresen feliratkoztál!